Home2021-06-06T20:21:28+02:00

Kosovo Accreditation Agency (KAA)

Kosovo Accreditation Agency (KAA), was established in March 2008 by the Ministry of Education, Science and Technology (MEST) in accordance with the Law on Higher Education (2003/14) in Kosovo, as the Agency that guarantees the quality of work educational and scientific research at the Institution of Higher Education in Kosovo.

The Kosovo Accreditation Agency is an independent authority, which accredits and re-accredits public and private educational institutions for a limited period of time.

Accredited programs 2020/2021
REPORT
GENERATE ONLINE CONFIRMATION
VERIFY CONFIRMATION

About KAA

Kosovo Accreditation Agency (KAA), was established in March 2008 by the Ministry of Education, Science and Technology (MEST) in accordance with the Law on Higher Education (2003/14) in Kosovo, as the Agency that guarantees the quality of work educational and scientific research in Higher Education Institutions in Kosovo.

The Kosovo Accreditation Agency is an independent authority, which accredits and re-accredits public and private institutions of higher education for a limited period of time.

KAA Values

Përmes procesit të akreditimit AKA mbështet zhvillimin e cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë dhe në të njëjtën kohë siguron shoqërinë e Kosovës se cilësia e mësimdhënies dhe mësimmarrjes është e nivelit të standardeve ndërkombëtare.

-Akreditimi i institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë;

-Akreditimi i institucioneve të reja të arsimit të lartë dhe programeve të tyre;

-Akreditimi i programeve të reja në institucionet e akredituara të arsimit të lartë;

-Kontrolli i vazhdueshëm i cilësisë në institucionet e akredituara dhe programeve të tyre.

-Hapja e sektorit të arsimit të lartë për ofertues vendor dhe të huaj;

-Sigurimi i cilësisë për të gjitha institucionet në sektorin e arsimit të lartë;

-Promovimi, inkurajimi dhe zhvillimi i cilësisë në sektorin e arsimit të lartë;

-Krijimi i transparencës dhe krahasueshmërisë në interes të ofertuesve, studentëve dhe tregut të punës;

-Inkurajimi i përmbajtjeve dhe formave inovative të arsimit të lartë;

-Sigurimi i krahasueshmërisë së diplomave të lëshuara nga bartësit e arsimit të lartë kosovar me diplomat ndërkombëtare;

-Implementimi i objektivave për integrimin e Kosovës ne Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë dhe kontributi ne zhvillimin e saj.

-I merr vendimet e saj në përputhje me standardet ndërkombëtare te cilësisë;

-I merr vendimet e saj në bashkëpunim me ekspertë ndërkombëtarë;

-I merr vendimet e saj në mënyrë të pavarur dhe i arsyeton në mënyrë bindëse dhe të kuptueshme;

-Orientohet sipas zhvillimeve në fushën e politikave arsimore në Kosovë dhe në Evropë;

-Bashkëpunon me partnerë ndërkombëtarë dhe synon të bëhet anëtar i rrjetave dhe forumeve ndërkombëtare në fushën e sigurimit të cilësisë;

-Ka komunikim të vazhdueshëm me bartësit e arsimit të lartë dhe mësimdhënësit e studentët e tyre;

-E bartë përgjegjësinë e saj ndaj opinionit publik dhe vendimmarrësve politik përmes informimit adekuat;

-I harton rregullat për procedura, standardet dhe kriteret për vlerësim, dhe i bën publike;

-E mbështet punën e saj në praktikat e mira ndërkombëtare;

-E bën vlerësimin e jashtëm të veprimtarisë së saj në baza të rregullta.

-Një sistem akreditimi transparent dhe të besueshëm që është ndërkombëtarisht i krahasueshëm;

-Aplikimi i kompetencave kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e akreditimit;

-Bashkëpunim aktiv në fushën e sigurimit të cilësisë në rrafshin europian dhe atë global.

Internationalization

The Kosovo Accreditation Agency is a full member of CEENQA and INQAAHE. KAA is in the process of applying for membership in ENQA and EQAR.

Go to Top