Agencija za Akreditovanje Kosova (AAK)

Agencija za akreditovanje Kosova (AAK), je osnovana marta 2008. godine od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (2003/14) na Kosovu, kao agencija koja garantuje kvalitet rada u obrazovanju i naučna istraživanja u institucijama visokog obrazovanja na Kosovu.

Agencija za akreditovanje Kosova je nezavisni autoritet, koja vrši akreditovanje i ponovno akreditovanje javnih i privatnih institucija visokog obrazovanja za ograničeni vremenski period.

Akreditovani programi 2023/2024
PRIJAVI
Generišite online konfirmaciju
Potvrdite konfirmaciju

O AAK

Agencija za akreditovanje Kosova (AAK), je osnovana marta 2008. godine od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (2003/14) na Kosovu, kao agencija koja garantuje kvalitet rada u obrazovanju i naučna istraživanja u institucijama visokog obrazovanja na Kosovu.

Agencija za akreditovanje Kosova je nezavisni autoritet, koja vrši akreditovanje i ponovno akreditovanje javnih i privatnih institucija visokog obrazovanja za ograničeni vremenski period.

VREDNOSTI AAK

Preko procesa akreditacije AAK podržava razvoj kvaliteta u institucijama visokog obrazovanja i istovremeno osigurava Kosovsko društvo da kvalitet nastave i učenja je na nivou međunarodnih standarda.

– Akreditacija javnih i privatnih institucija visokog obrazovanja;

– Akreditacija novih institucija visokog obrazovanja i njihovih programa;

– Akreditacija novih programa u akreditovanim institucijama visokog obrazovanja;

– Kontinuirana kontrola kvaliteta u akreditovanim institucijama i njihovim programima.

-Otvaranje sektora visokog obrazovanja za domaće i strane ponuđače;

-Osiguranje kvaliteta za sve institucije u sektoru visokog obrazovanja;

-Promovisanje, podsticanje i razvoj kvaliteta u sektoru visokog obrazovanja;

– Stvaranje transparentnosti i uporedivosti u interesu ponuđača, studenata i tržišta rada;

– Podsticanje inovativnih sadržaja i oblika visokog obrazovanja;

-Osiguranje uporedivosti izdatih diploma od strane kosovskih pružioca visokog obrazovanja sa međunarodnim diplomama;

-Sprovođenje ciljeva za integraciju Kosova u Evropski prostor visokog obrazovanja i doprinos u njegovom razvoju.

– Svoje odluke donosi u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta;

– Svoje odluke donosi u saradnji sa međunarodnim stručnjacima;

-Svoje odluke donosi na samostalan način i obrazložava ih na uverljivi i razuman način;

-Orijentisana u skladu sa razvojem oblasti obrazovnih politika na Kosovu i u Evropi;

-Sarađuje sa međunarodnim partnerima i cilja da postane član međunarodnih mreža i foruma u oblasti osiguranja kvaliteta;

-Ima kontinuiranu komunikaciju sa pružiocima visokog obrazovanja i njihovim nastavnicima i studentima;

– Nosi svoju odgovornost prema javnom mnjenju i donosiocima odluka politika preko adekvatnog informisanja;

– Izrađuje pravila za procedure, standarde i kriterijume za procenu, i ćini njihovu objavu;

-Podržava svoj rad u dobrim međunarodnim praksama;

-Vrši spoljnu procenu svojih aktivnosti na redovnim osnovama.

-Jedan transparentan i pouzdan sistem akreditacije koji je međunarodno uporediv;

-Primena nacionalnih i međunarodnih nadležnosti u oblasti akreditacije;

-Aktivna saradnja u oblasti osiguranja kvaliteta na evropskom i globalnom nivou.

INTERNACIONALIZACIJA

Agencija za akreditovanje Kosova je punopravni član CEENQA i INQAAHE. AAK je u procesu podnošenja zahteva za članstvo u ENQA i EQAR.