Verifiko konfirmimin e lëshuar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim