Kontakt

Agjencia e Kosovës për Akreditim
10000 Prishtinë, Kosovë
Rr. Agim Ramadani, Qendra e Studentëve, Kati i dytë
Tel: +383 38 200 205 77
E-mail: akreditimi@rks-gov.net