Šta je Akreditacija?

Akreditacija je jedna formalna i transparentna procedura kontrole kvaliteta, tokom kojeg jedno nezavisno telo na osnovu međunarodno priznatih definisanih standarda, potvrđuje da li institucije visokog obrazovanja odnosno studijski programi ispunjavaju minimalne zahteve kvaliteta.

Procedure akreditacije odlučuju o statusu i priznavanju institucija i studijskih programa na određeno vreme. Akreditacija u oblasti visokog obrazovanja pruža društvu i svim uključenim interesnim grupama sigurnost da kvalitet nastave i studija ispunjava minimalne međunarodne standarde. Istovremeno, akreditacija povećava nivo transparentnosti na sve nejasnijem tržištu nacionalnih i međunarodnih obrazovnih ponuda.

Glavne funkcije akreditacije su:

  • Zaštita učenika od ponuda, za koje nije dokazano da vode ka postizanju očekivanih rezultata (zapošljavanje, međunarodno priznavanje stečenog naziva, itd.);
  • Transparentnost, uporedivost, a sa time i više mogućnosti izabiranja na tržištu obrazovanja i rada kako u zemlji tako i u inostranstvu;
  • Olakšati međunarodnu mobilnost obostranim priznavanjem studija i poboljšati mogućnosti diplomiranih na evropskom tržištu rada;
  • Stvaranje jedne osnove za poštenu konkurenciju između obrazovnih institucija za studente, odnosno za javna ili privatna sredstva.