Pravne Odredbe i Odgovornosti

Primarne odgovornosti AAK su:

  • Akreditacija javnih i privatnih institucija visokog obrazovanja;
  • Akreditacija novih institucija visokog obrazovanja i njihovih programa;
  • Akreditacija novih programa u akreditovanim institucijama visokog obrazovanja;
  • Kontinuirana kontrola kvaliteta u akreditovanim institucijama i njihovim programima.

Zakonske odredbe

Agencija za akreditovanje Kosova je javna agencija za procenu kvaliteta u javnim i privatnim institucijama visokog obrazovanja. Preko procesa akreditacije podržava razvoj kvaliteta u ovim institucijama.

Odgovornosti AAK i kriterijumi za akreditaciju su dati u Zakonu o visokom obrazovanju na Kosovu (br. 04/L-037, datuma 31. 08. 2011.), Administrativnom uputstvu o akreditaciji institucija visokog obrazovanja u Republici Kosovo (br. 20/2016 , datuma 20.09.2016.).

Pravne obaveze Agencije za akreditovanje Kosova su:

  • Tumačiti kriterijume kvaliteta predviđene zakonom, preko izrade uputstava i standarda kvaliteta za akreditovanje;
  • Razvoj instrumenata za redovnu kontrolu institucija visokog obrazovanja ukoliko postavljeni uslovi (od strane AAK) su ispunjeni;
  • Aktivno učešće u projektima za međunarodnu saradnju u oblasti akreditacije i osiguranja kvaliteta;
  • Godišnje izveštavanje za svoje aktivnosti.
  • Uredbu o Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta u KAA 23.01.2024

>LIGJI_NR._08_L-110_PER_AGJENCINE_E_KOSOVES_PER_AKREDITIM.pdf

> Zakon o visokom obrazovanju u Republici Kosovo (br. 04/L-037) (PDF)

> UA mbi Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës (Nr. 15/2018) (PDF)

> AU o Akreditaciji institucija visokog obrazovanja u Republici Kosovo (br. 15/2018

> AU br. 02/2019 o izmeni i dopuni AU br. 15/2018

> AU br. 08/2019 o izmeni i dopuni AU br. 15/2018

> Uredba o DVK (PDF)

> Uredba br. 2/2019 o funkcionisanju Komisije za žalbe AAK

> Priručnik AAK za akreditaciju

> Annual Work Report of the SCQ and the KAA for 2023