Komisija za žalbe

Komisija za žalbe je telo Kosovske agencije za akreditaciju (KAA), koje se bavi žalbama koje su podnele visokoškolske institucije protiv odluka Državnog saveta za kvalitet (DSK).

Komisija za žalbe se sastoji od pet (5) članova.

Žalbena komisija obradjuje žalbu u roku od 30 radnih dana od dana prijema. Na zahtev Komisije, rok za postupanje po prigovoru može se produžiti za još 30 dana.

Trenutni sastav Žalbene komisije u AKA je sledeći:

Prof. dr. Ibish Mazreku, predsednik;

– Prof. Dr. Ibish Mazreku, Predsednik;

– Prof. doc. dr. Kemajl Zeqiri, član;

– Prof. doc. dr. Fatos Rexhepi;

– G. Lirik Veselaj, član.

Kontakt:

aka.ankesa@rks-gov.net