Državni Savet za Kvalitet (DSK)

Državni Savet za Kvalitet (DSK) je telo za izradu politika i donošenje odluka AAK, koje se sastoji od devet članova, od kojih su tri međunarodnici.

 • DSK postavlja glavne ciljeve i vremenske rokove procesa ocenjivanja institucija visokog obrazovanja (IVO).
 • DSK odobrava standarde, procedure i kriterijume za spoljnu procenu IVO.
 • DSK izrađuje i odobrava Statut AAK, propise i druge potrebne dokumente za funkcionisanje AAK.
 • Sa predlogom direktora AAK, DSK odobrava listu međunarodnih stručnjaka za akreditaciju, koji će biti angažovani u procesu procene IVO za akademsku godinu.

Trenutni sastav DSK-a je sledeći:

 • Prof. Asoc. Dr. Hasnije Ilazi, Predsednik;
 • Prof. Asoc. Dr. Klemen Miklavic, Potpredsednik;
 • Prof. Asoc. Dr. Gëzim Tosuni, Član;
 • Prof. Asoc.Dr. Maja Martinović, Član;
 • Dr.Jaakko Kauko, Član;
 • Prof. Dr. Mirlinda Batalli, Član;
 • Prof. Dr. Avni Berisha, Član;
 • Dr. Jetmir Haxhibeqiri, Član;
 • Po službenoj dužnosti, Generalni Direktor AAK, Naim Gashi.