Kontakto KShC-në

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi, zhvillon takime të rregullta me institucionet e akredituara të arsimit të lartë, partnerët vendorë dhe ndërkombëtarë dhe palët e tjera.

Për të caktuar një takim me Kryetar e KShC-së shkruani një kërkesë me arsyetimin në këtë email: akreditimi@rks-gov.net