Lajmet e fundit

Published On: 21 Shtator, 2021

KShC i ka analizuar raportet e pranuara nga institucionet e arsimit të lartë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e mbajtur më 21.09.2021, i ka analizuar raportet e pranuara nga institucionet e arsimit të lartë, duke përfshirë edhe pasqyrën e bartësve të programeve akademike, lidhur me procesin e riakreditimit.

KShC vendosi që nga 1 tetori 2021, përveç kritereve të përcaktuara me Udhëzim Administrativ për Akreditim, bartësit e programeve që hyjnë në proces të akreditimit në nivelin BA/BSc duhet të kenë të paktën 1 (një) publikim shkencor të indeksuar nga fusha e studimit/programit, ndërsa në nivelin MA/MSc duhet të kenë të paktën 2 (dy) punime nga fusha e studimit/programit në revista shkencore të indeksuara si autor i parë apo korrespondent, sipas nenit 3, pika 1.1 WEB OF SCIENCES koleksioni bërthamë (SCIE, SSCI dhe AHCI) apo 1.2 SCOPUS, duke përjashtuar revistat ose shtëpitë botuese të dyshimta sipas UA 01/2018 të aprovuar nga MASHTI.

Nga 1 tetori 2022, përveç kritereve të përcaktuara me UA për Akreditim, bartësit e programeve që hyjnë në proces të akreditimit, riakreditimit ose validimit në nivelin BA/BSc duhet të kenë të paktën thirrjen akademike Prof. Ass. dhe të paktën 1 (një) publikim shkencor të indeksuar nga fusha e studimit/programit, ndërsa në nivelin MA/MSc duhet të kenë të paktën thirrjen akademike Prof. Ass.  dhe 2 (dy) punime në revista shkencore të indeksuara nga fusha e studimit/programit, si autor i parë apo korrespondent, sipas nenit 3, pika 1.1 WEB OF SCIENCES koleksioni bërthame (SCIE, SSCI dhe AHCI) apo 1.2 SCOPUS, duke përjashtuar revistat ose shtëpitë botuese të dyshimta sipas UA 01/2018 të aprovuar nga MASHTI.

Përjashtim në këtë vendim bëjnë bartësit e programeve studimore/akademike të përcaktuar sipas Nenit 26, pika 11 e Ligjit për Arsimin e Lartë.

Në mbledhjen e sotme, KShC shqyrtoi dhe vendosi për të gjitha kërkesat dhe ankesat e parashtruara nga IAL-të.

Shiko vendimin

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit