Lajmet e fundit

Published On: 24 Tetor, 2021

Me përkrahjen e Projektit QAINT, AKA përgatiti draftin e Metodologjisë së Monitorimit

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA), me mbështetjen e ofruar nga Projekti QAINT, është duke mbajtur punëtori për të rishikuar dhe finalizuar një aktivitet shumë të rëndësishëm për AKA-në – Metodologjinë e Monitorimit së bashku me Procedurat e Pas-Akreditimit, si dhe për të diskutuar dhe rishikuar çështje tjera të cilat janë thelbësore për funksionalizimin e AKA-së, siç është Plani Strategjik i Agjencisë dhe Rregullorja për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës.

Kjo punëtori ftoi përfaqësuesit e të gjithë akterëve relevantë të arsimit të lartë të kontribuojnë me komente, si anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC), përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), Qendra Kombëtare për Njohje dhe Informim Akademik (NARIC) dhe IAL-të publike dhe private.

AKA pranoi kontribut të vlefshëm nga pjesëmarrësit dhe dokumentet e finalizuara së shpejti do të vendosen në diskutim publik dhe priten të miratohen nga KSHC-ja. Të gjitha këto aktivitete do të kontribuojnë gjithashtu në përmbushjen e disa prej rekomandimeve kryesore të kërkuara për ri-aplikim për anëtarësim në Shoqatën Evropiane për Sigurimin e Cilësisë (ENQA).

Projekti “Cilësia, llogaridhënia, integriteti dhe transparenca në arsimin e Lartë” financohet nga Agjencia Austriake e Zhvillimit (ADA) me kontributin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), dhe zbatohet nga konsorciumi KEC, ORCA dhe ZSI.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit