Lajmet e fundit

Published On: 9 Shtator, 2021

AKA mbajti punëtori për shqyrtimin e draftit të Planit Strategjik trevjeçar

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) mbajti më 09.09.2021 një punëtori ku u shqyrtua drafti i përgatitur i Planit Strategjik trevjeçar i AKA-së.

Në takim kanë marrë pjesë Këshilli Shtetëror i Cilësisë, Komisioni i Ankesave, përfaqësues të projektit Heras Plus dhe eksperti ndërkombëtar Bastian Baumann.

AKA ka përgatitur një draft fillestar të Planit Strategjik, i cili më pas është plotësuar nga katër ekspertë vendorë dhe tani me përkrahjen e Projektit Heras Plus, po diskutohet nga eksperti ndërkombëtar për tu harmonizuar me rekomandimet e Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe standardet e udhëzimet evropiane (ESG).

Pasi që të përfshihen rekomandimet e ekspertit ndërkombëtar, drafti i Planit Strategjik do të prezantohet në diskutim publik.

Pritet që deri në fund të këtij viti të miratohet Plani Strategjik i AKA-së dhe në këtë mënyrë do të plotësohet edhe një kriter i rëndësishëm për rikthim në ENQA dhe EQAR.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]