Lajmet e fundit

Published On: 6 Maj, 2022

AKA përfiton nga përvoja kroate në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë

Me përkrahjen e projektit të Komisionit Evropian TAIEX, drejtoresha Agjencisë së Akreditimit të Kroacisë, Sandra Bezjak, për tri ditë me radhë ka qëndruar në punëtorinë e organizuar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA), ku është diskutuar për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë dhe marrjen e përvojave kroate për kthimin e AKA-së në Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe regjistrimin në Regjistrin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Pjesë e kësaj punëtorie kanë qenë i gjithë Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) dhe i gjithë stafi i AKA-së, ku janë trajtuar në detaje të arriturat e AKA-së dhe janë diskutuar prioritetet në të ardhmen.

Kryetarja e KShC-së, profesoresha Hasnije Ilazi ka thënë se përvojat kroate në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, ndërkombëtarizimi i procesit të arsimit dhe ngritja e kapaciteteve të AKA-së, janë prioritete të përbashkëta.

Kryetarja Ilazi e ka falënderuar drejtoreshën Bezjak për përkrahjen e AKA-së në procesin e avancimit të standardeve të akreditimit dhe përmirësimin e proceseve në harmoni me standardet evropiane të cilësisë (ESG). Profesoresha Ilazi ka thënë se dhjetëra ekspertë eminentë kroatë janë përfshirë në procesin e akreditimit në Kosovë, duke dhënë kontribut në ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Drejtoresha kroate Sandra Bezjak ka thënë se është kënaqësi e saj të jetë në Kosovë për të parë progresin e arritur nga Agjencia e Akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Ajo ka thënë se gjatë tri ditëve të shkuara ka diskutuar me kolegët kosovarë, në një dialog të hapur për të kontribuar në ngritjen e kulturës së cilësisë në arsimin e lartë.

Drejtoresha kroate e Agjencisë së Akreditimit është edhe vlerësuese e lartë e ENQA.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]