Lajmet e fundit

Published On: 22 Dhjetor, 2021

Këshilli Shtetëror i Cilësisë shqyrtoi aplikacionet dhe bartësit e programeve akademike

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen e 94-të, të mbajtur më 21.12.2021, me prezencën fizike të të gjithë anëtarëve, ka shqyrtuar dhe ka vendosur për të gjitha aplikacionet për akreditim në nivel institucional dhe në nivel të programeve studimore.

Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, është bërë edhe shqyrtimi i bartësve të programeve studimore.

Të gjitha institucionet e arsimit të lartë (IAL) do të njoftohen individualisht lidhur me vendimet e KShC-së. Sipas Udhëzimit Administrativ për Akreditimin, IAL-të kanë kohë një muaj që të dorëzojnë në Agjencinë e Akreditimit raportet e vetëvlerësimit, për të hapur rrugën për vlerësimin e programeve dhe institucioneve nga ekipet e ekspertëve ndërkombëtarë.

Në mbledhjen e KShC-së është miratuar edhe Plani Strategjik i AKA-së 2021-2025. Ky Plan është hartuar në përputhje me misionin e AKA-së i cili ka shërbyer si udhërrëfyes për vendosjen e objektivave strategjike të cilat mundësojnë vlerësimin e vazhdueshëm të efektivitetit të veprimeve të AKA-së.

Plani Strategjik i AKA-së është hartuar duke marrë për bazë parimet e aplikuara në Zonën Evropiane për Arsim të Lartë (EHEA), posaçërisht Standardet dhe Udhëzuesit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ESG 2015) si dhe rekomandimet e vlerësuesve të jashtëm të ENQA.

Mbledhja e KShC-së është monitoruar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë dhe dy organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, ORCA dhe BIRN.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]