Lajmet e fundit

Published On: 9 Shtator, 2021

Këshilli Shtetëror i Cilësisë vendosi për plotësimin e Manualit për Akreditim

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 7 shtator 2021, vendosi për plotësimin e Parimeve themelore të Manualit për Akreditim, respektivisht janë shtuar pikat 3, 4 dhe 5, ndërsa standardet e akreditimit në nivel të programeve dhe në nivel institucional kanë mbetur të njëjta.

  • Në pikën 3 të parimeve të përgjithshme të Manualit për Akreditim janë plotësuar kriteret për akreditim të programeve të Mjekësisë së Përgjithshme.
  • Në pikën 4 të parimeve të përgjithshme të Manualit për Akreditim janë plotësuar kriteret për akreditim të degëve të institucioneve të arsimit të lartë.
  • Në pikën 5 të parimeve të përgjithshme të Manualit për Akreditim janë plotësuar kriteret për hulumtim shkencor për udhëheqësit e programeve studimore në nivel bachelor dhe master.

Nga 1 tetori 2021, përveç kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për Akreditim, bartësit e programeve në nivelin bachelor duhet të kenë të paktën 1 (një) publikim shkencor të indeksuar nga fusha e studimit/programit, ndërsa në nivelin master duhet të kenë të paktën 2 (dy) punime nga fusha e studimit/programit në revista shkencore të indeksuara si autor i parë apo korrespondent sipas nenit 3, pika 1.1 Web of Sciences koleksioni bërthamë (SCIE, SSCI dhe AHCI) dhe 1.2 SCOPUS, duke përjashtuar revistat apo shtëpitë botuese të dyshimta sipas UA 01/2018 të aprovuar nga MASHTI.

Shiko Vendimin këtu

Shiko Manualin këtu

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]