Lajmet e fundit

Published On: 2 Maj, 2024

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e reja të akreditimit.

Në këtë mbledhje, KSHC i ka shqyrtuar komentet e pranuara gjatë diskutimit publik dhe ka vendosur lidhur me to.

Manuali i akreditimit është rrjedhojë e standardeve të reja të akreditimit të miratuara më parë nga KSHC-ja, pas një procesi gjithëpërfshirës të të gjithë akrerëve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës.

Pas përkthimit zyrtar, Manuali i Akreditimit do të publikohet në ueb faqen e AKA-së, në dy gjuhët zyrtare dhe në gjuhën angleze.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]