Lajmet e fundit

Published On: 2 Tetor, 2023

KShC miratoi rishikimin e standardeve të akreditimit për nivelin institucional dhe për programet bachelor dhe master

Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në mbledhjen 116 të mbajtur më 25.09.2023, i ka miratuar Standardet për akreditimin/riakreditimin e institucioneve të arsimit të lartë në nivel institucional dhe të programeve të studimit bachelor dhe master.

Konform Ligjit për AKA-në këto standarde hyjnë në fuqi pas një viti dhe do të vlejnë për të gjitha aplikacionet e reja që paraqiten për akreditim/riakreditim gjatë vitit 2024. Për aplikacionet që paraqiten në AKA nga datat 1 deri më 31 tetor 2023, nuk aplikohen standardet e reja, por procesi i vlerësimit bëhet me standardet ekzistuese.

AKA punon në avancimin e standardeve për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, në përputhje me standardet evropiane të cilësisë (ESG) si dhe rolin e shtetit dhe shoqërisë në zhvillimin e arsimit të lartë në Republikën e Kosovë.

AKA është kujdesur që në hartimin e standardeve të përfshihen anëtarët vendorë dhe ndërkombëtarë të KShC-së, ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë të fushës së arsimit të lartë, institucionet e arsimit të lartë, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësuesit e studentëve, përfaqësues të MAShTI-it, donatorë të fushës së arsimit dhe të gjithë akterët tjerë relevantë për arsimin e lartë.

Pas hartimit të draftit final nga grupi punues për hartimin e këtyre standardeve, AKA ka publikuar draftin për diskutim publik.

Pas përfundimit të afatit për diskutim publik, AKA ka adresuar komentet e pranuara dhe të njëjtat janë përcjellë për shqyrtim në Këshillin Shtetëror të Cilësisë. Në mbledhjen e 116-të, pas shqyrtimit të komenteve të parashtruara nga palët e interesuara, KShC aprovoi dokumentin final.

Rishikimi i këtyre standardeve është përkrahur nga Heras plus dhe është financuar nga ADA Austriake.

Në mbledhjen 116, KShC ka shqyrtuar dhe ka marrë vendime edhe për raportet e monitorimit të IAL-ve.

Bazuar në Ligjin e ri për AKA-në, në këtë mbledhje është themeluar edhe Grupi punues për përgatitjen e legjislacionit sekondar, i cili është në kompetencë të AKA-së.

KShC ka shqyrtuar edhe disa aplikacione për përfshirjen në listën e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit.

Në këtë mbledhje, KShC ka marrë vendime edhe për dy kërkesa dhe një ankesë.

Shkarko:  Standards for Bachelor and Master Programmes

Shkarko: Standards for HEIs FIN

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit