Lajmet e fundit

Published On: 5 Dhjetor, 2022

Me iniciativën e saj, AKA bëhet anëtare e Rrjetit Global të Integritetit Akademik (GAIN)

Sot, më 5 dhjetor 2022, AKA mori pjesë në takimin inaugurues të Rrjetit Global të Integritetit Akademik. AKA u përfaqësua nga z. Flamur Abazaj, ku rrjeti mbajti takimin e parë, dhe u prezantuan të gjithë anëtarët e synuar të rrjetit dhe dhanë komente për një sërë temash të prezantuara nga kryesuesit e rrjetit.

Rrjeti Global i Integritetit Akademik është një konsorcium agjencish për cilësinë dhe integritetin e arsimit në mbarë botën që bashkojnë forcat për të luftuar rritjen e shërbimeve tregtare të mashtrimit akademik që synojnë studentët, dhe ai mbështetet nga një sërë organesh të rëndësishme ndërkombëtare arsimore, si ENQA, Rrjeti Evropian për Integritetin Akademik dhe ETINED.

I themeluar nga Agjencia e Cilësisë dhe Kualifikimeve e Irlandës dhe Agjencia e Cilësisë dhe Standardeve të Arsimit Terciar të Australisë (TEQSA), rrjeti synon të trajtojë operacionet e mashtrimit komercial, të mbrojë studentët, kualifikimet dhe integritetin e sistemeve kombëtare të arsimit.

GAIN do të ndajë përvoja dhe burime për të ndihmuar juridiksionet e tjera të zhvillojnë legjislacionin, qasjet rregullatore dhe kornizat që penalizojnë lehtësimin dhe reklamimin e shërbimeve të mashtrimit.

AKA në përpjekjet e saj për të rritur nivelet e integritetit akademik në Kosovë, do të ndajë praktikat më të mira të ofruara nga rrjeti dhe do të sigurohet që të jetë e përditësuar me trendet ndërkombëtare në parandalimin e mashtrimeve dhe shkeljeve të integritetit akademik.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]