Lajmet e fundit

Published On: 30 Mars, 2022

Raporti mbi pjesëmarrjen e studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në Kosovë, është duke zbatuar projektin e titulluar “Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë”. Qëllimi i projektit është të inkurajohet pjesëmarrja e studentëve në aktivitetet që kanë të bëjnë me sigurimin e cilësisë me qëllim që të kontribuohet në përmirësimin e procesit të mësimdhënies dhe të nxënit. Ekspertët ndërkombëtarë dhe vendor të angazhuar për zbatimin e këtij projekti, kanë hartuar një raport të hulumtimit i cili ofron një pasqyrë të qartë për përfshirjen e studenteve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë si dhe ofron udhëzime për angazhimin e studentëve nga Kosova në këto procese. Gjithashtu, ky raport i hulumtimit bazohet në një analizë krahasimore të bërë në bazë të praktikave më të mira në Evropë, në një analizë vendore të bërë në bazë të raporteve të akreditimit të AKA-së, në kërkesat ligjore në fuqi, si dhe në një pyetësor të zhvilluar në nivel vendi me më shumë se 1000 studentë nga institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat të Kosovës (IAL).

Raporti mund të shkarkohet këtu

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]