Lajmet e fundit

Published On: 20 Janar, 2023

KSHC i ka shqyrtuar aplikacionet e institucioneve të arsimit të lartë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në mbledhjen e 108-të, e cila ka zgjatur tri ditë, i ka shqyrtuar aplikacionet e institucioneve të arsimit të lartë për akreditim institucional, akreditim dhe riakreditim të programeve të studimit.

Institucionet e arsimit të lartë janë njoftuar me shkrim nga AKA-ja për vendimet e Këshillit.

Në këtë mbledhje, KShC ka miratuar edhe listën e ekspertëve ndërkombëtarë që do të marrin pjesë në procesin e akreditimit.

KShC ka miratuar edhe Planin e Aktiviteteve për vitin 2023, i cili buron nga Plani Strategjik i AKA-së.

Në këtë mbledhje janë shqyrtuar të gjitha kërkesat e IAL-ve.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]