Lajmet e fundit

Published On: 1 Shkurt, 2022

Nisi procesi i akreditimit në nivel institucional për vitin 2022

Agjencia e Kosovës për Akreditim më 01.02.2022 nisi procesin e akreditimit në nivel institucional për këtë vit. Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) ka aprovuar aplikacionet e 17 institucioneve të arsimit të lartë për akreditim në nivel institucional.

Në pjesën e parë të muajit shkurt do të realizohen vlerësimet e aplikacioneve në nivel institucional, për të vazhduar me procesin e vlerësimit të programeve akademike.

Para fillimit të procesit, stafi i AKA-së bën verifikimin e të gjithë personave që marrin pjesë në këtë proces dhe krahason të dhënat me platformën E-Akreditimi.

Gjithashtu ekipi i AKA, duke qëndruar fizikisht gjatë gjithë kohës në institucionet e arsimit të lartë, bën verifikimin e të gjitha informatave, dokumenteve dhe videove që ju ofrohen në proces të vlerësimit ekipit të ekspertëve ndërkombëtarë.

AKA i falënderon për bashkëpunim të gjitha IAL-të për realizimin me sukses të këtij procesi. AKA i falënderon gjithashtu të gjithë ekspertët ndërkombëtarë të cilët konform rregullativës ligjore po bëjnë vlerësimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre akademike.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]