Lajmet e fundit

Published On: 24 Maj, 2022

Agjencia e Akreditimit po zbaton projektin e përfshirjes së studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë

Në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA), studentët njihen si akterët kyç të cilët duhet të marrin pjesë në formësimin e arsimimit të tyre dhe përvojës së tyre mësimore. Deklarata e Pragës e nënshkruar nga të gjithë ministrat e arsimit të EHEA përcakton se studentët duhet të konsiderohen anëtarë të barabartë të komunitetit akademik të arsimit të lartë.

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) është e përkushtuar që të mbështesë fuqizimin e rolit të studentëve në arsimin e lartë të Republikës së Kosovës. Për këtë qëllim, AKA ka hartuar një udhëzues i cili bazohet në një sërë parimesh evropiane të cilat ndihmojnë institucionet e arsimit të lartë në Kosovë që të zhvillojnë kulturën e integrimit të studentëve si në qeverisje ashtu edhe në procedurat e sigurimit të brendshëm të cilësisë.

Angazhimi i përbashkët në drejtim të rritjes së përfshirjes së studentëve në këto procese i kontribuon përmirësimit të sistemit të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës dhe rikthimit të AKA-së në ENQA dhe EQAR. Ky projekt është i financuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]