Lajmet e fundit

Published On: 27 Qershor, 2022

Thirrje për aplikim për anëtarë të Komisionit të Ankesave në AKA

Për përzgjedhjen e tre (3) anëtarëve të Komisionit të Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Akreditim

 Një (1) anëtari të rregullt dhe
 Dy (2) anëtarëve rezervë

• Kriteret për aplikim: Anëtarët e Komisionit të Ankesave duhet të kenë gradën shkencore doktor i shkencave dhe të kenë thirrjen akademike të paktën Prof. Asoc.

• Përzgjedhja dhe emërimi: Anëtarët e Komisionit të ankesave përzgjedhen nga Komisioni i emëruar prej Ministres së MASHTI-it dhe kanë mandat dyvjeçarë, me mundësi të rizgjedhjes edhe për një mandat.

• Kompensimi: Për punën e tyre anëtarët kompensohen sipas nenit 22 paragrafi 14 i Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr.15/2018 për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës.

• Procedura e aplikimit: Të gjithë personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV-të e tyre së bashku me kualifikimet e kërkuara, në emailin sadik.bytyqi@rks-gov.net me përshkrimin në Subjekt: Aplikim për anëtar të Komisionit të Ankesave. Afati i thirrjes është i hapur nga data 27.06.2022 deri më 12.07.2022.

Shënim: AKA inkurajon të gjithë të interesuarit dhe mirëpret aplikimet për t’u bërë pjesë e Komisionit të Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA).

Shpallja për aplikim

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit