Lajmet e fundit

Published On: 18 Maj, 2022

Udhëzues për angazhimin e studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë

AKA në kuader të projektit “Rritja e përfshirjes së studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë” të financuar nga Ambasada e Amerikës në Kosovë, ka hartuar Udhëzuesin i cili ka për qëllim të ofrojë udhëzime se si studentët mund të kontribuojnë në rritjen e cilësisë së institucioneve të arsimit të lartë dhe në përmirësimin e kushteve të tyre të studimit.

Udhëzuesi duhet të përdoret nga të gjithë akterët e arsimit të lartë në Kosovë si pikë referimi gjatë përcaktimit të legjislacionit të arsimit të lartë, dispozitave të akreditimit dhe rregulloreve të tjera në nivelin institucional apo të programeve të studimit.

Udhëzuesi mund të shkarkohet këtu.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]