Lajmet e fundit

Published On: 8 Shkurt, 2024

KSHC miratoi Rregulloren për ekspertët e jashtëm

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), më 6 dhe 7 shkurt 2024 ka mbajtur mbledhjen e 120 me radhë, në të cilën e ka miratuar Rregulloren për ekspertët ndërkombëtarë të akreditimit.

Në pajtim me Ligjin për AKA-në, ky akt nënligjor e rregullon procesin e punës së ekspertëve ndërkombëtarë, duke filluar nga shpallja e thirrjes, seleksionimi, pagesat, angazhimi, raportimi, llogaridhënia, shmangie e konfliktit të interesit, konfidencialiteti etj.

Në këtë mbledhje, KShC ka vazhduar procesin e shqyrtimit të aplikacioneve për akreditim të programeve të studimit.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka diskutuar edhe disa pika tjera të rendit të ditës që lidhem me fushëveprimtarinë e këtij institucioni.

Link : Rregullore për Përzgjedhjen, Angazhimin dhe kompensimit e Ekspertëve të Jashtëm 2024

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

KShC aprovoi Manualin e ri të akreditimit

2 Maj, 2024|

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në mbledhjen jashtëzakonshme të mbajtur më 29.04.2024, e ka miratuar Rregulloren për Manualin e Akreditimit, i cili është në harmoni me standardet e [...]