Latest News

Published On: 24 фебруара, 2021

HERAS Plus i AAK su pokrenuli Priručnik za Akreditaciju za Međunarodne Stručnjake

HERAS Plus i AAK su pokrenuli Priručnik za akreditaciju za međunarodne stručnjake

Agencija za akreditovanje Kosova (AAK) i Projekat visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke plus,  su predstavili  Uputstva za spoljnu akreditaciju institucija visokog obrazovanja i studijskih programa, Priručnik za uvođenje i obuku razvijen da pruži osnovana uputstva u praksi za međunarodne stručnjake za procenu, da sprovedu jednu spoljnu procena Institucija visokog obrazovanja (IVO) na Kosovu u ime Agencije za akreditovanje Kosova (AAK). Priručnik je od vitalne važnosti jer će ga Agencija koristiti za pružanje formalne obuke stručnjacima o relevantnim temama procesa akreditacije i kontekstualnom razumevanju pejzaža visokog obrazovanja i procesa povezanih sa njime.

Projekt HERAS Plus podržao je izradu Priručnika, što sastavlja jednu od odobrenih aktivnosti podrške koje su deo dobro-potpisanog Memoranduma u novembru 2020. godine između dve strane, sa namerom podrške za jačanje kapaciteta AAK i ispunjavanja zahtevanih kriterijuma za povratak Agencije za akreditovanje Kosova u Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA),

Direktor AAK, Naim Gashi, je rekao da početak ovog projekta direktno utiče na kvalitet usluga Agencije za akreditovanje Kosova za spoljnu procenu institucija visokog obrazovanja, ali takođe ispunjava jedan od kriterijuma za naš povratak u ENQA i EQAR.

“Ovim proizvodom, projekat Heras Plus i Austrijski donatori doprinose na osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju na Kosovu. “Uputstva za spoljne stručnjake koji učestvuju u procesu procene na Kosovu, povećava kvalitet naših usluga, detaljno objašnjava stručnjacima standarde AAK i kosovski kontekst “, rekao je Gashi.

Gaši se zahvalio projektu HERAS +, glavnom donatoru; Austrijska razvojna agencija (ADA), Ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i drugim relevantnim partnerima Konzorcijuma sprovođenja, za finansiranje jednog projekta od tako velikog značaja za Agenciju za akreditovanje, kao i za sistem visokog obrazovanja na Kosovu.

Vođa projektnog tima HERAS Plus, Aqim Emurli, je rekao da je pružena podrška AAK u razvoju Priručnika, koji se danas promoviše, je nastavak doprinosa projekta HERAS Plus na podršci visokom obrazovanju na Kosovu.

“To je takođe jedan pokazatelj posvećenosti donatora i sprovodioca projekata u oblasti opšteg institucionalnog napretka AAK, ali i evropske agende Kosova u oblasti visokog obrazovanja. U ovoj fazi, glavni fokus Projekta, što se tiče aktivnosti povezanih sa AAK, ostaje angažovanje AAK za vraćanje Evropskom udruženju za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA)”, rekao je Emurli

Full member of:

More From Latest News