Lajmet e fundit

Published On: 11 Gusht, 2023

Agjencia e Akreditimit përfiton nga projekti i Shteteve të Bashkuara – USKEB

Bordit për Shkëmbim Edukativ ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës (USKEB), i ka konfirmuar Agjencisë së Kosovës për Akreditim se është pranuar për financim “Hartimi i një analize tematike për akreditimin e programeve të studimit” nëpërmes Programit të Specialistëve Fulbright.

Sipas këtij projekti, një ekspert/e nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përkrahë Agjencinë e Akreditimit për hartimin e një analize tematike për procesin e akreditimit në nivel të programeve të studimit.

Analiza tematike është një nga kriteret që AKA duhet të plotësojë në nivel substancial. Pika 3.4 e Standardeve dhe Udhëzuesve për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë kërkon që “Agjencitë duhet të publikojnë rregullisht raporte që pasqyrojnë dhe ofrojnë analizë të gjetjeve të aktiviteteve të tyre në kuadër të sigurimit të jashtëm të cilësisë”.

Nga 13 rekomandimet e dala nga vlerësimi i mëparshëm i ENQA-s, nga AKA kërkohet të “përdorë të dhënat e mbledhura gjatë proceseve të akreditimit dhe aktiviteteve të tjera për të kryer analiza tematike dhe sistematike për të mbështetur zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të arsimit të lartë në Kosovë”.

Me mbështetjen e Ambasadës së SHBA, AKA ka zhvilluar Metodologjinë për analiza tematike në vitin 2020. Bazuar në këtë dokument u përgatitën dy analiza tematike: një për tregun e punës të të diplomuarve dhe tjetra për akreditimin institucional.

Agjencia e Akreditimit e falënderon USKEB-in dhe Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, për përkrahje të vazhdueshme në forcimin e kapaciteteve në funksion të ngritjes së cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit

AKA publikoi analizën tematike për akreditimin e programeve

8 Prill, 2024|

Agjencia Kosovës për Akreditim (AKA) në bashkëpunim me profesoreshën amerikane, Christine Austin, ka zhvilluar dokumentin “Analiza tematike e proceseve të përfshira në Akreditimin/Riakreditimin e Programeve të Studimit: Një shqyrtim i tri viteve të proceseve të akreditimit të [...]