Lajmet e fundit

Published On: 25 Tetor, 2023

Agjencia e Kosovës për Akreditim nënshkruan kontratë për digjitalizim të proceseve

Agjencia e Kosovës për Akreditim ka nënshkruar kontratë me operatorin ekonomik për digjitalizimin e proceseve të brendshme, me mbështetje të projektit HEI25.

Projekti ka për qëllim që t’i digjitalizojë proceset dhe shërbimet e brendshme të AKA-së, përfshirë këtu aplikimin për akreditim, proceset monitoruese, deklarimin e stafit akademik, informimin akademik, gjenerimin e konfirmimeve etj. Softueri për akreditim, i cili do të zhvillohet me këtë rast, do të ketë 6 lloje të ndryshme të shfrytëzuesve: anëtarët e KShC-së, zyrtarët e AKA-së, ekspertët ndërkombëtarë, menaxhmentin dhe stafin e IAL-ve, studentët. Ky softuer do të mundësojë interaksion në mes të akterëve të ndryshëm, sipas detyrës dhe përgjegjësisë së tyre, njëherit duke mundësuar ngritjen e cilësisë së shërbimeve, rritjen e efikasitetit, efiqiences, transparencës dhe llogaridhënies.

Pas një procesi transparent, profesional dhe të bazuar në kritere të qarta, dhe në të cilin kanë aplikuar 13 operatorë, komisioni vlerësues ka përzgjedhur operatorin Cloudarina, LLC, si fitues për zhvillim të softuerit.

Ky projekt e ngrit në një nivel edhe më të lartë Agjencinë e Kosovës për Akreditim si institucion me shërbime të digjitalizuara dhe në interes të qytetarit.

Projekti HEI25 financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), me kontribut të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Agjencisë së Kosovës për Akreditim.

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit