Lajmet e fundit

Published On: 13 Tetor, 2023

ENQA zhvilloi një vizitë të progresit në Kosovë

Një ekip i ekspertëve të Asociacionit Evropian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) ka zhvilluar më 11 tetor 2023, në Prishtinë, një vizitë të progresit në Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA).

Vlerësuesit ndërkombëtarë: znj. Maria Weber (AQ Austria) dhe z. Klemen Subic (Slovenian Quality Assurance Agency) kanë adresuar të gjitha standardet e kapitullit 3 të ESG-ve, duke diskutuar kështu progresin e bërë nga AKA në misionin e saj për anëtarësim të plotë në ENQA dhe regjistrimin në EQAR.

Gjatë vizitës së progresit ekspertët e ENQA janë takuar me Këshillin Shtetëror të Cilësisë (KShC), stafin e AKA-së, me përfaqësuesit e institucioneve të arsimit të lartë, përfaqësuesen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), si dhe me përfaqësuesit e donatorëve.

AKA ka dorëzuar në ENQA një raport të progresit, i cili ka qenë temë e diskutimit me ekspertët ndërkombëtarë.

Kjo vizitë nuk kishte karakter të vlerësimit, por kishte për qëllim diskutimin e progresit të AKA-së në plotësimin e kritereve të përcaktuara me Udhëzuesit dhe Standardet Evropiane. Qëllimi i vizitës kishte karakter konsultativ dhe këshillëdhënës dhe shërben si tregues i arritjes së përmbushjes së standardeve nga AKA, para vlerësimit përfundimtar nga ENQA.

Ligji për AKA-në, plani strategjik, pavarësia institucionale, rritja e dialogut dhe bashkëpunimit me IAL-të, përfshirja e studentëve në procese të sigurimit të cilësisë etj, ishin vetëm disa nga çështjet e ngritura e për të cilat AKA tashmë ka shënuar progres të dukshëm.

Agjencia e Kosovës për Akreditim ka mirëpritur edhe rekomandimet shtesë dhe ka shprehur zotimin e saj në përmbushje të tyre deri në vlerësimin e radhës nga ENQA.

 

Antare e plotë në:

Më Shumë Nga Lajmet e Fundit